Sidor

tisdag 22 maj 2012

Funderingar kring Kallerstad

Bilden tillhör Arkitekterna Krook & Tjäder.


Jag roade mig med att titta på Krook & Tjäders skisser på framtidens Kallerstad.

Idén är, som jag tolkar det, att skapa en stadspark som målpunkt mitt i Kallerstad. Sedan vill man skapa en stadsstruktur som omger denna stadspark och som skapar stadsmässighet intill stadsparken, samt skapar många vägar "in" till parken från omgivande bebyggelse. 
Bilden tillhör Arkitekterna Krook & Tjäder.
 Man kan ha synpunkter på stadsparkens storlek. En för liten stadspark blir ingen målpunkt. En för stor stadspark gör den urvattnad. "Nothing draws a crowd lika a crowd". Det gäller att den är tillräckligt liten för att vara befolkad, och därmed attraktiv och trygg, under de flesta timmar av dygnet. Sedan så spelar det avståndet till andra parker stor roll, samt inte minst hur mycket människor som finns i upptagningsområdet (t.ex. gång- och cykelavstånd från parken). OM denna park ska fungera som planerat så föreslår jag att Stångebroparken blir betydligt mindre och halvön delvis bebyggs med ny tät stadsmiljö.

En annan fråga hur bra stadsmässighet som kommer att infinna sig kring parken. Avgörande är att gatuvåningarna (kanske även våningen över) bebyggs med verksamhetslokaler, för att skapa öppna, trygga och aktiva miljöer kring Stadsparken. Bebyggelsen kan med fördel också vara reslig, t.ex. likt bebyggelsen kring Manhattans stadsparker. Detta medför att parken överskådas/bevakas/blir tryggare, på ett helt annat sätt. Sedan är det ju bra, både för de som huserar i bebyggelsen och de som huserar i parken, att fler får bo i direkt närhet till stadsparken och också får utsikt över den.

Något som vi tidigare har diskuterat är ju "Diagonalen", dvs. den tvärgående paradgatan som finns illustrerad i Kallerstads ÖP och som i ett tidigt skede föreslogs av Spacescape. Efter en närmare titt i skisserna av K&T så ser vi att en tvärgående gata fortfarande finns med, om än i ett något krokigt format. Denna diagonal vill jag hävda är en av de viktigaste punkterna i hela översiktsplanen. Den är viktig för att skapa ett gent stråk som sammanbinder Kallerstad och dess målpunkter med Innerstaden. Utan Diagonalen så blir inte Kallerstad fullt integrerad med innerstaden. Om den diagonala gata som presenterats av K&T är tillräcklig är osäkert. Jag är ingen anhängare av raka gatustrukturer, med huvudstråken måste vara tydliga, vilket en allt för krökande gata oftast inte är. 


Bilden tillhör Arkitekterna Krook & Tjäder.

En annan sak som jag observerar när jag tittar på K&T:s illustrationer är bebyggelsen mot Kallerstadleden. Jag vet att denna led är huvudväg för farligt gods och att detta medför att man måsta ta till vissa säkerhetsåtgärder. Men det finns bättre sätt än att använda avstånd. Det går idag ganska lätt att utforma bebyggelse som kan stå emot eventuella olyckor och inhysa verksamheter som är mindre känsliga mot buller. Jag hade hellre sett att (den på illustrationerna blåmarkerade) bebyggelsen placeras ända fram i tomtgräns mot Kallerstadleden. En gata bör sedan komma direkt på insidan av dessa byggnader, innan kvartersbebyggelsen tar vid. Detta medför en mer urban gestaltning av Kallerstadleden, där en intimare gatusektion kring densamma säkerligen bidrar till en undermedveten hastighetssänkning hos bilsiterna, samt inte minst en trevligare stadsmiljö där Kallerstadleden inte blir en framtida barriär vid en eventuell utbyggnad av staden mot nordost.


Ett, av mig, snabbt ihopsatt alternativt förslag på placering av bebyggelse intill Kallerstadleden. Baserat på skissen tillhörande Arkitekterna Krook & Tjäder.

Inga kommentarer: