Sidor

måndag 21 april 2008

Ett projekt som borde gå som på räls.

I söndagens upplaga av SVT:S Dokument Inifrån tar man upp den svenska järnvägens eftersatthet. Man tar även upp ett känsligt projekt i Linköping. Ostlänken.


Ostlänken är ett projekt som går ut på att förbinda Stockholm och Östergötland med en höghastighetsjärnväg (HJ). I Östergötland kommer Linköping och Norrköping att vara stationer, och kommer därmed också att bygga om sina resecentrum. Tiden att resa mellan Linköping och Stockholm skulle kunna bli under en timma, vilket gör att man i teorin skulle kunna pendla mellan arbetsmarknaderna. Här kommer också Skavsta flygplats kunna vara en station. Med en HJ kan tågen åka i över 300 km/h. Kostnaden beräknas grovt till 1 miljard kronor per mil, dvs. runt 15 miljarder.

Ostlänken är också en första del av Götalandsbanan. En HJ från Stockholm, via ostlänken, till Jönköping, Borås och Göteborg, med en total restid på runt två timmar. Det är en tillräckligt bra tid för att kunna konkurrera ut flyget på den sträckan. Där skulle Linköping restidsmässigt hamna mitt i mellan Göteborg och Stockholm. Man pratar också om Europakorridoren, där man binder samman Europas HJ i ett nät. I Sverige skulle man då bygga HJ från förslagsvis Jönköping ner mot Skåne, och via Danmark ut mot Europa.Varför?

Ostlänken betyder oerhört mycket för Linköpings fortsatta utveckling. Näst intill allt i förslaget till den nya översiktsplanen utgår från att Ostlänken byggs. Ostlänken ger möjligheter för de sammankopplade städerna att genom en bra kommunikation kunna erbjuda en attraktiv plattform för företagsetableringar. I Spanien har man bland annat kunnat påvisa en koppling mellan tillgång till HJ och en betydlig ökning av arbetstillfällen.

Med ostlänken kommer man att knyta ihop arbetsmarknaden i Stockholmsregionen med den i Fjärde storstadsregionen. Det låter kanske lite lummigt. Det betyder i praktiken att man skapar förutsättningar för att kunna hämta eftertraktad kompetens från den ena regionen till den andra, och vice versa.

Samtidigt kommer man att kunna avlasta den överbelastade södra stambanan. När väl de stora interregionala persontransporterna flyttas till en höghastighetsjärnväg kommer regional kollektivtrafik och godståg få fritt spelrum på den befintliga banan. Så ostlänkens utbyggnad bidrar både till en nationell- och en regional ökning av tågresandet, samtidigt som den stora miljöboven – godstransporten – får tillfälle att flytta från E4:an till järnvägen.

Ostlänken är en stor fördel för nationella intressen som transportsektorns expanderingsmöjligheter och för miljön. Regionalt är fördelen framför allt möjligheterna att kunna få stora företagsetableringar till Fjärde storstadsregionen. Vi har mycket kunskap och kompetens att kunna erbjuda i utbyte med de andra stora regionerna i Sverige, vilket även gör detta projekt fördelaktigt nationellt.

Förutsättningar

Efter att järnvägen näst intill varit utdömd i några sekel har efterfrågan på det transportsättet ökat drastiskt. Ett rimligt antagande är att det ökade bensinpriset i kombination med människors växande miljömedvetande är en starkt bidragande faktor. Så nu, om någonsin, ligger det väl i fatet för politiker att agera i den här frågan. Men ingenting händer. Investeringskostnaderna för projekt som ostlänken är höga och den verkliga vinsten är svår att räkna hem. Det är svårt att få exakta kalkyler på effekterna eftersom liknande projekt inte har genomförts i Sverige. Samtidigt finns det konkurrerande projekt, både inom infrastruktursektorn som utanför, som är betydligt enklare att räkna hem. I alla fall på kort sikt. Man har dock uttalat ett intresse av att ostlänken ska finansieras genom OPS, dvs. delvis offentligt och delvis av näringslivet. Vad jag förstår så står också den privata sektorn beredd nu.

En satsning på järnvägen är ett långsiktigt initiativ som skulle kunna ge en synergieffekt i de berörda regionerna. Banverket har redan projekterat ostlänken i många år nu. Allt som behövs är ett Ja från regeringen för att projektet ska sättas igång. Förhoppningsvis kommer det med i infrastrukturpropositionen i höst.

Inga kommentarer: